วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สรุปงานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนรู้จากกิจกรรมปฏิบัติจริงที่มีต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ของ วรนุช นิลเขต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตุลาคม 2554
          
          การพัฒนาสติปัญญา ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นั้น เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  เมื่อมีการทำกิจกรรมหลายๆอย่างก็จะมีเรื่องของคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง  ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และซึมซับความรู้อย่างไม่รู้ตัว     การที่จะให้เด็กได้เรียนรู้   ฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมและสอดแทรกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไว้ในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักคิดเอง  คิดให้เป็น   คิดอย่างใช้หลักการและมีเหตุผล   การที่เด็กได้มีทักษะการคิดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากการเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้านและสิ่งรอบๆตัวเด็ก  ที่สำคัญเด็กจะเรียนรู้จากรูปธรรมไปนามธรรมโดยการเรียนรู้จากสื่อของจริง   การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า    และในการเล่น   สื่อสารพูดคุยของเด็กนั้นมักจะมีเรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเสมอ

จุดประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับการเปลี่ยนแปลงของทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริง
2.เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรมจริง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
          เป็นนักเรียนชายหญิง อายุ 4 – 5 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดเลียนราษฎร์บำรุง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกแบบเจาะจง 1 ห้องเรียน และทดสอบเด็กในห้อง 30 คน

การดำเนินการทดลอง
         โดยการใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วเลือกเด็กที่มีคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ใน 20 อันดับสุดท้ายจัดเป็นกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ๆ ละ 4 วัน วันละ 30 – 45 นาที

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
          คือแผนจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้ใช้แผนการวิจัยแบบ One – group pre test – post test design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t – test for dependent samples

ผลของการวิจัย
          ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงมีทักษะทางคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับสูง จำแนกรายด้านพบว่าด้านการเปรียบเทียบอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนด้านการหาความสัมพันธ์และด้านการรู้ค่าจำนวนตัวเลขอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังทดลองทั้งโดยรวมและรายด้านพบว่าเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงมีทักษะทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

แนวการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริงวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

*ค้นคว้าเพิ่มเติม สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการจับคู่และการจัดประเภท

สื่อการสอนคณิตฯ เรื่อง การจับคู่และการจัดประเภท

เรื่อง  ดอกไม้พาเพลิน 

เหมาะสำหรับเด็กระดับอนุบาล 2
สาระสำคัญการจับคู่และการจัดประเภทเป็นสิ่งที่ควรสอนให้กับเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก เพราะเด็กทุกคนจะต้องเรียนรู้การจับคู่การจัดประเภท ซื่งการสอนโดยผ่านสื่อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากและสำคัญต่อเด็กด้วยเพราะเด็กจะเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ลงมือกระทำ ได้สัมผัสและได้เล่นอย่างสนุกสนาน เด็กก็จะสามารถรู้ถึงการจับคู่ การจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเกิดการจดจำที่ดีด้วย

จุดประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การจับคู่ภาพเหมือน และจัดประเภทสิ่งที่เหมือนกันเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการให้ครบทั้งสี่ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเพื่อให้เด็กสนุกสนานและมีส่วนร่วมกับสื่ออย่างสร้างสรรค์


วิธีการทำ


อุปกรณ์
กระดาษกล่องลังนมกรรไกรกาวกระดาษสีภาพปริ้นสีรูปสัตว์ต่าง ๆไม้ไผ่กระถางโฟมกาวสองหน้า

ขั้นตอนการทำนำกระดาษลังมาตัดเป็นรูปดอกไม้  ประมาณ 12 ดอก (อาจมากกว่านั้นก็ได้ โดยต้องทำเป็นคู่)นำกระดาษสีมาตัดเป็นรูปดอกไม้เหมือนกันกับกระดาษลังนำกระดาษสีที่ตัดเสร็จแล้วมาติดกาวแล้วแปะลงบนกระดาษลังดอกไม้นำรูปภาพที่ปริ้นแล้วมาติดกาวแล้วแปะลงตรงกลางของดอกไม้ให้เป็นเหมือนเกสรอีกข้างนำตังเลขมาติดโดยแบ่งเป็นเลขไทย เลข อารบิกเพื่อจับคู่ตัวเลขส่วนด้านรูปสัตว์จะเป็นสื่อการจัดประเภทนำไม้ไผ่ที่เหลาเป็นก้านมาพันก้านจากนั้นนำไปเสียบกับกระดาษโดยทากาวยึดไว้ด้วยป้องกันการหลุดนำกระถาง 2 อันมาตั้งแล้วนำโฟมมาใส่เพื่อนนำดอกไม้มาปักลงไป โดยกระถางจะแล่งเป็นกระถางสัตว์บก และสัตว์น้ำ

ขั้นตอนการสอนครูพาเด็กร้องเพลงเกี่ยวกับสัตว์ปีก และสัตว์บก ต่างกันอย่างไรครูให้เด็กช่วยกันบอกว่าที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้าง และเด็ก รู้จักอะไรบ้างครูนำรูปดอกไม้วิเศษมาให้เด็กๆครูให้เด็ก ๆ หลับตา แล้วครูจึงเดินแจกดอกไม้ให้กับเด็ก ๆ คนละดอก แล้วให้เด็กๆบอกว่าตัวเองได้สัตว์อะไร และเลขอะไรครูให้เด้กเล่นเกมส์จับคู่ โดยให้เด็ก ๆ ดูเลขที่อยู่ในดอกไม้ว่าเป็นเลขอะไร โดยเลขจะจับคู่ระหว่าเลขไทยกับเลขอารบิกให้เด็กเดินหาคู่แล้วมายืนคู่กัน จากนั้นให้เด็กแต่ละคนบอกว่าตัวเองได้เลขอะไรครูให้เด็ก ๆ ดูดอกไม้ด้านที่เป็นรูปสัตว์แล้วนำดอำไม้มาปักลงกระถางโดยแยกเป็นสัตว์บกและสัตว์น้ำครูสรุปให้เด็กฟังว่าสัตว์บกกับสัตว์น้ำต่างกันอย่างไรบ้าง

ประโยชน์เด็ก ๆ มีความสุขสนุกสนานเด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับคู่และการจัดประเภทเด็ก ๆ ได้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการเข้าสังคมกับเพื่อน ๆเด็ก ๆ กล้าคิดกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองเด็ก ๆ ได้ฝึกพัฒนาการอย่างครบถ้วน มีประโยชน์ต่อร่างกายสติปัญญาวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เรียนครั้งที่16 15/02/56

ในวันนี้เป็นการเรียนการสอนในวันสุดท้าย อาจารย์ได้เปิดสือตัวอย่างของการสอนแผนให้ดูดังนี้
- แผนภูมิรสของนมที่เด็กๆชอบดื่ม
- Mind Mapping ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ
- Mind Mapping วิธีการแปรงฟันในแบบต่างๆ
- ตารางแผนภาพออยเลอร์ เปรียบเทียบความเหมือนความต่าง ระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย
- ตารางประโยชน์และโทษของนมเปรียบเทียบกัน
- Mind Mapping วิเคราะห์ส่วนผสมขนมครกข้าว
- ตารางสังเกตลักษณะนมชนิดต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5
- ผลงานของเด็กทางคณิตสาสตร์ผ่านงานศิลปะ

แผนภูมิอาหารที่มีนมเป็นส่วผสม
ตารางความชอบนมของเด็กๆ
แผนภูมิหน่วยที่ต้องเรียน
ตารางเปรียบเทียบลักษณะของนม
ตารางแสดงการสังเกตนมต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5
ภาพวาดแสดงรูปเรขาคณิต
สิ่่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ 
ภาพวาดที่ประกอบด้วยรูปเรขาคณิต
สื่อที่ทำจากขวดเพรช
จากนั้นอาจารย์ก็ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้นำเสนอแผนการสอนของตัวเอง ออกมานำเสนอโดยกลุ่มที่ออกมาเป้นกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม หน่วยข้าว

เพื่อนกำลังสอนนับจำนวนข้าวทั้งหมด
เพื่อนกำลังสอนเรื่องลักษณะของต้นข้าว
ในการนำเสนอของกลุ่มข้าวก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่เล็กน้อย และอาจารย์ก็ให้คำแนะนำจนเสร็จสำเร็จไปด้วยดีและกลุ่มที่สองที่ออกมานำเสนอคือ หน่วยสับปะรด

เพื่อนกำลังสอนเรื่องชนิดของสับปะรด
เพื่อนกำลังฟังคำแนะนำของอาจารย์
จากการที่เพื่อนได้นำเสนอในหน่วยสับปะรดก็ยังมีสิ่งที่ยังต้องแก้ไขอีกเล็กน้อยและอาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำจนนำเสนอได้เสร็จสิ้น แต่ก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอ อาจารย์เลยบอกให้เขียนแผนโดยละเอียดเหมือนการสอนจริงมาส่งในวันสอบปลายภาค

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เรียนครั้งที่15 08/02/56

วันนี้อาจารย์ให้นำ Mind Mapping มาตรฐานคณิตศาสตร์งานเดี่ยวของตนเองมาส่ง และได้ให้นักเรียนออกมาสอบสอนเดี่ยวในหน่วยและแผนของตนเอง ซึ่งกลุ่มของดิฉันเป็นเรื่องหน่วยไข่ ได้ออกไปนำเสนอเป็นกลุ่มแรก โดยที่ดิฉันนำเสนอเป็นคนแรกเป็นแผนของวันจันทร์ เรื่อง ชนิดของไข่ มีแผนการจัดประสบการณ์ดังนี้
แผนจัดประสบการณ์ของดิฉัน หน่วยไข่ เรื่อง ชนิดของไข่ สอนวันจันทร์
ดิฉันกำลังเริ่มนำเสนอ
เด็กๆช่วยกันนับไข่ทั้งหมดซิค่ะว่ามีกี่ฟอง
ในการนำเสนอครั้งนี้ได้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นด้วยคือกลุ่มของดิฉันเข้าใจผิดว่าสอนแค่แผนเดียว แต่ความจริงต้องสอนทั้งหทด 5 แผน แต่อาจารย์ก็ได้ให้โอกาสออกมาแก้ไขงานให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยได้คำแนะนำดีๆจากอาจารย์ และอาจารย์ก็ให้กำลังใจบอกว่าไม่ต้องเครียดว่าตัวเองจะทำได้ไม่ดี เราออกมาเป็นกลุ่มแรกๆ ผิดก็จะได้เป็นครูให้กับเพื่อนๆ ^^ โดยสอนตามวันดังนี้
วันจันทร์        สอนเรื่อง ชนิดของไข่
วันอังคาร      สอนเรื่อง ลักษณะของไข่
วันพุธ            สอนเรื่อง ประโยชน์และสารอาหารของไข่
วันพฤหัสบดี  สอนเรื่อง การประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับไข่
วันศุกร์           สอนเรื่อง การประกอบอาหาร (ไข่เค็ม)

จากนั้นเพื่อนกลุ่มที่สองก็ได้ออกมานำเสนอต่อจากกลุ่มของดิฉัน คือ หน่วยผลไม้

วันจันทร์ ชนิดผลไม้
เพื่อนกำลังทำการสาธิต เรื่องชนิดของผลไม้
สำหรับกลุ่มของเพื่อนๆก็ยังมีข้อบกพร่องอยู๋บ้างในการนำเสนอครั้งนี้ แต่อาจารย์ก็ได้ให้คำแนะนำและบอกขั้นตอนการสอนที่ถูกต้องให้ฟังจนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยแผนของเพื่อนสอนตามวันดังนี้
วันจันทร์        สอนเรื่อง ชนิดของผลไม้
วันอังคาร      สอนเรื่อง ลักษณะของผลไม้
วันพุธ           สอนเรื่อง ประโยชน์ของผลไม้
วันพฤหัสบดี สอนเรื่อง การถนอมอาหาร
วันศุกร์          สอนเรื่อง การขยายพันธุ์ ( แต่อาจารย์แนะนำว่าในเรื่องนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมกับเด็กเท่าไร เป็นเรื่องที่ยากเกินไป )

สรุปการสอบสอนในวันนี้ได้นำเสนอเพียงแค่ 2 กลุ่ม คื่อ หน่วยไข่ และหน่วยผลไม้ หลังจากที่ทั้งสองกลุ่มได้นำเสนอเสร็จอาจารย์ก็ได้สรุปการนำเสนอในวันนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนที่จะนำเสนอในครั้งต่อไป

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เรียนครั้งที่14 01/02/56

วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน แต่อาจารย์ได้สั่งให้เตรียมตัวในการนำเสนอแผนการสอนที่ได้ทำมา ให้ซ้อมมาให้ดีๆ และอาจารย์จะนัดเรียนชดเชย แต่ยังไม่มีกำหนดที่แน่นอน